Stanovy klubu

STANOVY SPORTOVNÍHO KLUBU BANÍK RATÍŠKOVICE

===========================================================

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

======================

 1. Sportovní klub Baník Ratíškovice je sdružením sportovních tělovýchovných oddílů podle zákona č. 83/1990 Sb., které svou činnost provozují na území obce Ratíškovice.
 1. Sídlem Sportovního klubu Baník Ratíškovice je ulice Sportovní 1310, Ratíškovice 696 02.

HLAVNÍ ÚKOLY

==============

 1. Základním posláním Sportovního klubu Baník Ratíškovice je zabezpečení nejen rozvoje sportu na soutěžní úrovni, ale i zabezpečení sportovního, tělovýchovného a turistického vyžití obyvatel.
 2. Ke splnění svého základního poslání si Sportovní klub stanoví tyto cíle a úkoly:

a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných
a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky.

b)  vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže.

c)    vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou činností.

d)  budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá.

e)   vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu ve Sportovním klubu k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury vůbec.

f)   hájit zájmy sdružených oddílů a odborů uvnitř Sportovního klubu i navenek, za tím účelem spolupracovat s místními orgány státní správy a samosprávy s ostatními organizacemi i jednotlivci.

g)   dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci, zejména formou veřejně prospěšných akcí.

ORGÁNY SPORTOVNÍHO KLUBU

=============================

Valná hromada

——————-

 1. Nejvyšším orgánem Sportovního klubu je valná hromada složená ze zástupců všech sdružených oddílů.
 2. KLÍČ PRO VALNOU HROMADU:

–          poměrná část všech členů mimo mládež do 18-ti let věku (dosažení l8-ti let věku v roce konání valné hromady),

–    člen výkonného výboru má hlas rozhodující, je-li voleným delegátem valné hromady,

–    koeficient účasti členů stanoví výkonný výbor.

3.  Schůze valné hromady se koná nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá   jedna třetina členů Sportovního klubu, popř. výkonný výbor Sportovního klubu, nebo její předseda, revizní komise, popř. předseda revizní komise, koná se nejpozději do jednoho měsíce od takového podnětu.

4. Způsob svolání bude vždy písemnou formou pro každého delegáta valné hromady prostřednictvím předsedů jednotlivých oddílů.

5. Valná hromada:

a)    rozhoduje o vzniku a zániku Sportovního klubu a o majetkovém vypořádání,

b)    rozhoduje o nakládání s majetkem Sportovního klubu (prodej, koupě, převod)

c)    rozhoduje o názvu, sídle a symbolice Sportovního klubu,

d)     rozhoduje o přijetí a změnách stanov Sportovního klubu,

e)  volí výkonný výbor, revizní komisi a schvaluje kooptaci nového člena výkonného výboru,

f)     rozhoduje o přijetí nového oddílu,

g)   rozhoduje o ukončení činnosti oddílu, o odstoupení oddílu ze Sportovního klubu
a majetkoprávním vypořádání,

h)  rozhoduje o vyloučení oddílu ze Sportovního klubu v případě, že jeho činnost je v rozporu se zákonem o sdružování občanů,

ch) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku Sportovního klubu, schvaluje rozpočet výkonného výboru a příspěvky oddílům, schvaluje zprávu revizní komise,

i)        stanoví hlavní směry činnosti Sportovního klubu pro příští období,

j)        schvaluje jednací a volební řád, volby a odvolání předsedy a dalších členů výkonného výboru, jakož i volba a odvolání členů revizní komise.

k)      řeší i jiné otázky a záležitosti podle rozhodnutí valné hromady,

l)    je oprávněná jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů,

m)    k platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu třípětinové většiny přítomných za nadpoloviční přítomnosti všech pozvaných delegátů, případně souhlasu nadpoloviční většiny,

n)      schvaluje dobu volebního období výkonného výboru – na dobu určitou, tj. 3 roky.

Výkonný výbor Sportovního klubu

——————————————-

 1. Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor Sportovního klubu. Výkonný výbor Sportovního klubu zabezpečuje plnění úkolů Sportovního klubu v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.
 2. Výkonný výbor se skládá ze zástupce každého oddílu a jednoho zástupce obce. Výkonný výbor si volí vždy předsedu, místopředsedu a hospodáře. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc ústní nebo písemnou formou. V případě shodnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo hlas předsedajícího výkonného výboru.
 3. Výkonný výbor rozhoduje o kooptaci členů výkonného výboru, maximálně do výše 50% členů výkonného výboru valnou hromadou zvolených. Pokud výše přesáhne 50% je nutné svolat valnou hromadu, která schválí kooptované členy výkonného výboru, případně volí nový výkonný výbor.
 4. Výkonný výbor plní zejména tyto úkoly:

a)      zabezpečuje plnění usnesení valné hromady,

b)      organizuje a řídí hospodářskou činnost Sportovního klubu,

c)      připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, ČSTV a jiných organizací,

d)     dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku Sportovního klubu v souladu s usnesením Valné hromady a s posláním Sportovního klubu,

e)      spolupracuje se sportovními svazy při řešení problémů jednotlivých oddílů,

f)       zabezpečuje koordinaci činnosti Sportovního klubu v rámci ČSTV,

g)      zajišťuje operativní spolupráci Sportovního klubu s místními orgány státní správy
a samosprávy, podniky, ostatními sportovními kluby a jinými organizacemi
a jednotlivci,

h)      zajišťuje registraci členů, otázku členských průkazů a stanovuje výši členských  příspěvků.

Činnost výkonného výboru řídí předseda, případně jiný pověřený člen výkonného výboru. Výkonný výbor je schopen jednat a usnášet se je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Výkonný výbor rozhoduje většinou hlasů. Na zasedání výkonného výboru mají právo účasti předseda revizní komise nebo členové revizní komise a to s hlasem poradním.

Revizní komise  Sportovního klubu

——————————————-

 1. Revizní komisi v počtu tří  členů volí valná hromada. Předsedu revizní komise volí valná hromada.
 2. Revizní komise provádí kontrolu hospodaření výkonného výboru.
 3. Konečné závěry spolu s návrhy nápravných opatření předává revizní komise vždy výkonnému výboru, který  je povinen přijmout opatření k odstranění závadného stavu vždy písemnou formou.
 4. Revizní komise předkládá valné hromadě zprávu o své činnosti  a svých nálezech vždy písemnou formou.

ČLENSTVÍ  SPORTOVNÍHO KLUBU

=============================

 1. Členem Sportovního klubu se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním Sportovního klubu, pokus se stane členem některého z oddílů Sportovního klubu.
  O přijetí za člena rozhoduje oddíl, který stanoví podmínky pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou. Obecné zásady členství upraví rovněž konkrétní práva a povinnosti člena Sportovního klubu.
 2. Členové Sportovního klubu jsou povinni dodržovat  stanovy Sportovního klubu.
 3. Každý oddíl je povinen vést a prokázat matriku svých členů.

MAJETEK A HOSPODAŘENÍ SPORTOVNÍHO KLUBU

==========================================

1.  Zdroje majetku Sportovního klubu:

–      příspěvky člena Sportovního klubu s členským vztahem k oddílu,

–      příspěvky bez členského vztahu k oddílu,

–      příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti,

–      příjmy z vlastní hospodářské činnosti,

–      příspěvky a dotace od sportovních svazů,

–      státní příspěvky a dotace od ČSTV a jiných subjektů

–      majetek převedený do vlastnictví  Sportovního klubu.

2) Majetek Sportovního klubu je ve vlastnictví Sportovního klubu jako celku a slouží k účelu, který je v souladu s posláním a zájmy oddílů.

3) Příjmy plynoucí z hospodářské činnosti rozděluje valná hromada s přihlédnutím k potřebám   a zájmům Sportovního klubu a jednotlivých oddílů.

4) Sportovní klub prostřednictvím výkonného výboru organizuje hospodářské styky s ostatními fyzickými i právnickými osobami. Pro hospodářskou spolupráci se zahraničím může Sportovní klub zřídit devizový účet u příslušného peněžního ústavu.

5) Pokladní a účetní operace se řídí obecně závaznými právními předpisy.

PRÁVNÍ   SUBJEKTIVITA   SPORTOVNÍHO  KLUBU

==========================================

 1. Sportovní klub je právnickou osobou charakteru občanského sdružení s vlastní právní subjektivitou, a to na základě registrace svých stanov podle zákona o sdružování občanů zákon č. 83/1990 Sb. odstavec 2, písmeno e.
 2. Za  Sportovní klub jedná a činí právní úkony předseda, místopředseda a hospodář a dále pak členové výkonného výboru na základě  zplnomocnění předsedou nebo místopředsedou.
 3. Je-li k platnosti právních úkonů obchodních nebo občanskoprávních vztazích a při uplatnění práva, předepsaná právním řádem písemná forma, musí být tyto právní úkony jménem Sportovního klubu podepsány alespoň dvěma oprávněnými osobami, tzn. předseda, místopředseda a hospodář.

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ SPORTOVNÍHO KLUBU

=======================================================

1.  Tyto stanovy Sportovního klubu byly schváleny řádnou valnou hromadou Sportovního klubu konanou dne 15.10.2013 v Ratíškovicích a nabývají účinnosti dnem registrace na Ministerstvu vnitra ČR. Tímto dnem také pozbývají platnosti dosavadní stanovy Sportovního klubu.

Related Images:

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com