Kronika_1980-1989Kronika ZRTV 1980 – 1989

Úvodem musím zajít do časů minulých a to do roku 1921, kdy vznikla naší obci jednota Orel. V zimních měsících, kdy nebyly práce na poli, se začala scházet mládež na návsi a začala projevovat zájem o nějakou organizovanou činnost. Z podnětu pana faráře založila skupina mladých lidí jednotu tělesné výchovy OREL. Přes zimní měsíce se cvičilo na obecním domě. Obec dále darovala jednotě pozemek známý pod názvem „Orlovňa“, kde se cvičilo na jaře a na podzim a zároveň se tato prostora využívala na různé kulturní akce, jako byli např. dožínky apod. Náplň cvičení se skládala z prvků atletiky a cvičení na nářadí, hlavně na bradlech a hrazdě. Úbor cvičenců byl velmi jednoduchý, cvičilo se v šatech, ve kterých se běžně chodilo. Ženy cvičili v kanafaskách a v zimě v kacabajkách. Někteří cvičenci dokonce ve vysokých botech, určených k práci, zvaných tůčky. Dlouholetým náčelníkem Orla byl František Kordula. Pozdrav, kterým se členové Orla zdravili, byl „Drař Bůh“.

V roce 1923 byla ve vesnici založena dělnická tělovýchovná jednota DTJ, která souvisela se vznikem komuníistického hnutí. Jejich cvičení se přikláněla k těžké atletice jako bylo vzpírání, zápas, box apod. Děvčata se zabývala cvičením prostných. Výsledkem jejich úsilí byla veřejná vystoupeni. Členové DTJ cvičili v prostoru u Vrbek, kde se říkalo „U jam“ Členové DTJ se zdravili pozdravem „Čest práci“ Činnost DTJ byla ukončena kolem roku 1931.

V roce 1928 byla v Ratíškovicích založena pobočka tělovýchovné jednoty SOKOL Dubňany. Od roku 1931 byla jako samostatná jednota SOKOL. Prvním starostou Sokola byl František Karas. V Sokolu byla organizována především inteligence z Ratíškovic. Za všechny můžeme jmenovat účetního z dolu Vlasta Františka Novotného, Jindřicha Hebrona, Jaroslava Beránka, učitele Kocůrka, Petra Slezara, Františka Slezara, Prokopa Slézara a všechny učitelky Ratíškovické národní školy, např. učitelku Vaškovou, Srdínkovu, a další. Členové Sokola cvičili přes zimu v sále u Růžičků v místě dnešní prodejny domácích potřeb, jinak se scházeli na Sokolském u cihelny. Sokol pracoval na idejích vlasteneckého hnutí, jejíž zakladatel Miroslav Tyrš propagoval heslo „Ve zdravém těle zdraví duch“. Pozdrav členů jednoty Sokolské byl „Nazdar“.

V tomto vzpomínání na dřívější tělovýchovné jednoty musíme připomenout, že přesto že v Ratíškovicích pracovali tři tělovýchovná uskupení, neměli mezi sebou žádné problémy mimo rivalitu při vzájemných soutěžních setkáních. Naopak si dokázali pomáhat např. při různých kulturních akcích, jako třeba divadlo.

Tělovýchovné organizace Orel a Sokol pracovali intenzivně až do druhé světové války. Přes období okupace byla činnost omezena z důvodu bezpečnosti cvičenců. Avšak po osvobození začali obě organizace v plné míře pracovat. Orel vedla Terka Kotásková – Macková.

Po roce 1948 došlo k nucenému sloučení těchto dvou jednot včetně sportovních klubů, které již v té době existovali, v jednu organizaci, která dostala název Československá tělovýchova – ČSTV. V čele této jednoty stál v Ratíškovicích předseda Jan Grau. Mezi zasloužilé cvičitele, kteří se podíleli na rozvoji tělovýchovy, patřila paní Božena Vaňďurková, zvaná také „sestra“ a její syn Karel Stokláska. Cvičení probíhala v sále hostince u Šťastných. Nářadí pro cvičence bylo v této době již na dobré úrovni.

Je dobré si připomenout záslužnou práci cvičitelky paní Boženy Vaňďurkové. Tato žena přesto, že byla korpulentní postavy, byla vzhledem ke své postavě velice pohyblivá a hbitá. S nadšením a elánem sobě vlastním dokázala strhnout a nadchnout i ostatní cvičence. Za jejího vedení se cvičila pořadová cvičení, cvičení na nářadí, různé společenské hry a v neposlední řadě také nácviky na slety a spartakiády. Pro představu co všechno tato žena dokázala stihnout, musíme připomenout, že vedla pravidelná cvičení žákyň dorostenek i žen. K panu Karlu Stokláskovi musíme dodat, že byl stejně nadšeným a obětavým cvičitelem, který s neutuchajícím elánem vedl žáky, dorostence a muže.

První spartakiádu v roce 1955 nacvičovali dorostenci a dorostenky, ženy pod vedením p. Vaňďurkové a muži pod vedením Karla Stoklásky. Nácvik probíhal v sále u Šťastných. Cvičenci si na spartakiádu částečně vydělali divadelním představením Zlatá brána. Celek mužů i žen reprezentoval naši jednotu v Praze. V roce 1960 při nácviku druhé spartakiády nastupuje mladší generace cvičitelek Jožina Lokajová a Vlasta Vybíralová. Skladbu mužů nacvičoval Karel Stokláska. Tato sestava cvičitelů nacvičovala i na třetí spartakiádu v roce 1965. V období mezi spartakiádami s cvičilo pravidelně u Šťastných. V pohnuté době roku 1970 se spartakiáda nekonala, cvičení probíhalo beze změn, ale již v nové tělocvičně u ZDŠ.

V roce 1972 začal při TJ Baník fungovat oddíl základní rekreační tělesné výchovy ZRTV pod vedením Jožiny Lokajové, která vedla oddíl velmi zodpovědně a s elánem do roku 1979. Jožina byla i pravidelná cvičitelka starších žákyň a žen spolu s Vlastou Vybíralovou. V roce 1975 se nacvičovala spartakiádní skladba Má vlast, pod vedením Jožiny a muži cvičili svoji skladbu pod vedením Ivana Pribiše. Ivan Pribiš vedl zároveň i pravidelné cvičení mužů. Muži cvičili na nářadí, hráli míčové hry a pohybové hry. V roce 1971 zahájila cvičení ženy II cvičitelka Marta Kordulová. V jejím celku byly ženy mladší, které rády cvičily na nářadí, měly rády pohybové hry a pravidelně navštěvovaly kuželnu. Od roku 1979 vedla Marta ZRTV jako předsedkyně.

V roce 1980 se nacvičovala další spartakiáda. Cvičily rodiče a děti pod vedením učitelek mateřské školy Balousové, Pavkové, Bábíčkové. Nacvičovalo celkem 26 párů. Nácvik žen vedla Anna Holečková za asistence Marie Mackové. Skladbu mužů vedl Ivan Pribiš. Mimo to vedla pravidelné cvičení žen Marta Kordulová. V tomto roce byl založen při oddílu ZRTV kroužek turistiky s členskou základnou 15 osob. Kroužek vedl Jan Grau ml. Kroužek se zapojil do výšlapů, organizovaných jinými turistickými oddíly, ale také organizuje vlastní pochody.

Od roku 1983 převzal cvičení mužů Petr Pribiš. Ženy cvičí pod vedením Kordulové Marty a Holečkové Anny. Starší žákyně vede Lokajová Jožina. Členové ZRTV se účastní také veřejně prospěšné práce při různých brigádách jak v obci, tak v místním JZD. V roce 1984 se oddílu dobrými výsledky obhájit v soutěži Vzorný odbor III. stupeň.

V tomto roce poprvé kroužek turistiky zorganizoval pochod kolem Ratíškovic. Pochod se uskutečnil dne 5. května za účasti 604 účastníků. Druhým pochodem v tomto roce byl pochod kolem šachet 1. září za účasti 266 účastníků.

Rok 1985 byl rokem spartakiádním. Pro ČSS nacvičovali rodiče a děti za účasti 32 párů pod vedením Balousové a Pavkové, ženy pod vedením Holečkové, Mackové a muži pod vedením Pavla Vacenovského. Smůla však postihla všechny nadšené cvičence v podobě karantény, která následovala po rozšíření žloutenky v naší obci. Dubnová karantenní opatření ukončila nácvik a také veřejné vystoupení. Všem to bylo velmi líto, protože se připravovali velmi poctivě. V tomto roce na podzim se začal cvičit v té době velmi populární aerobic pod vedením Jarky Kundratové. O cvičení byl od začátku velký zájem. V roce 1986 přibylo ke stálým cvičení žaček ZDŠ pod vedením Jožiny Fišerové.

V dalších letech se ZRTV skládalo ze cvičení rodičů a dětí pod vedením učitelek MŠ Kudrové, Flajzarové, Bábíčkové. Cvičení žen vedla Kordulová Marta, která začala cvičit zdravotní tělovýchovu – jogu. Druhé cvičení žen vedla Kundratová. Náplní jejího cvičení byl strečink, za asistence Lidky Kouřilové a aerobik. Ženy navštěvují kuželnu a krytý bazén v Hodoníně. Muži cvičí pod vedením Petra Pribiše. Značné oblibě se těší tenis, nohejbal, volejbal. Na „Lišínově“ hrají muži fotbal. Od r. 1989 vede ZRTV Kundratová Jaroslava.

Na podzim 1989 započal nácvik spartakiády ČSS 1990. Nácvik začal u rodičů dětí pod vedením Mileny Petrů a Flajzarové. Ženy pod vedením Holečkové za asistence Kotáskové Aleny. Nácvik však byl ukončen koncem roku 1989 po „samotové revoluci“, kdy nastaly rozpory kolem organizování ČSS 1990 hlavně z ekonomických důvodů a rozporů ve vedení ČSTV.

Rok 1990 zahájil oddíl ZRTV svými již tradičními cvičeními – rodiče a děti, ženy I, ženy II a cvičení mužů. Své cvičení zpestřují návštěvou krytého bazénu, protože plavání je velmi vhodným doplňkem jejich cvičení.

Kundratová Jaroslava

leden 1989